Verbinders van Onderwijs

Verbinders van Onderwijs

LEES HIER MEER

Verbinders van de Arbeidsmarkt

Verbinders van de Arbeidsmarkt

Lees hier meer

Activiteiten kalender

Activiteiten kalender

lees hier meer

Succesverhalen

Studenten Beveiliging leren beroepsvaardigheden in DierenPark Amersfoort

LEES HIER MEER

Vraag & Aanbod

Hier ontmoet onderwijs en arbeidsmarkt elkaar

VRAAG & AANBOD

Week van het Ondernemen 2023

20 maart t/m 24 maart

Jaarlijks nemen ruim 60 ondernemers, werknemers en ruim 1.000 leerlingen en studenten deel aan De Week van het Ondernemen in de regio Amersfoort.

 

Tijdens De Week van het Ondernemen 2023, 20 maart t/m 30 maart ontmoeten de werelden van onderwijs en bedrijfsleven elkaar persoonlijk in de regio Amersfoort. Het gemeenschappelijke doel is de band tussen onderwijs en arbeidsmarkt verder te versterken. Verandert de vraag en ontwikkeling op de arbeidsmarkt dan verandert het onderwijs daarin mee. De werknemers en ondernemers van de toekomst worden nu opgeleid.

Verbinders van het Onderwijs

Verbinders van de Arbeidsmarkt

Als docent of ondernemer kun je een vraag of aanbod toevoegen, verdeeld over twee rubrieken: Mensen en Kennis. Dit varieert van het zoeken en aanbieden van stageplaatsen, vacatures, gastdocenten of projectvoorstellen.

VRAAG

AANBOD

Partners

VAB
De Vereniging van Amersfoortse Bedrijven (VAB) is van oudsher de belangenbehartiger en vertegenwoordiger van het grotere Amersfoortse bedrijfsleven. De VAB spant zich in voor een sterke regio met uitstekende werklocaties, een optimale bereikbaarheid en een goed woon- en werkklimaat. Uitstekende onderwijsvoorzieningen en een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

A-West
Bedrijvenvereniging Amersfoort West (A-West) vertegenwoordigt bedrijven op bedrijvenpark Isselt. Zij streeft naar een goede mix tussen winkels, bedrijven, horeca en kantoren, behartigt de gezamenlijke belangen en is spreekbuis naar het openbaar

De Hoef
Bedrijvenvereniging De Hoef 3.0 vertegenwoordigt bedrijven en vastgoedeigenaren op bedrijvenpark De Hoef. De toevoeging ‘3.0’ verwijst naar de toekomstgerichte werkwijze waarbij de leden van de vereniging in een ‘open-source’ elkaar inspireren, uitdagen en De Hoef gezamenlijk ontwikkelen tot een aantrekkelijke werk- en leefomgeving.

De Maatschappij

Maatschappelijke uitdagingen zijn van alle tijden. Mensen die zich inzetten om die problemen op te lossen gelukkig ook. Al sinds 1777 is De Maatschappij dé broedplaats van initiatieven voor het algemeen belang. De Maatschappij Departement Eemland kent vertegenwoordiging vanuit het bedrijfsleven, openbaar bestuur, kennisinstellingen en de zorgsector. 

PRO33 College
Het PRO33college is een samenwerking tussen de scholen van praktijkonderwijs van Meerwegen Scholengroep voor christelijk onderwijs en Onderwijsgroep Amersfoort voor openbaar onderwijs. De school heeft een stevige, toekomstbestendige organisatie en een breed onderwijsaanbod. Zo biedt PRO33 College volop kansen om aan de persoonlijke leerbehoeftes van leerlingen tegemoet te komen. De school is gevestigd aan de Wiekslag in Amersfoort.

Hoornbeeck College
Het Hoornbeeck College voor middelbaar beroepsonderwijs bereidt studenten voor op een plaats in de samenleving, om daar hun gaven en talenten in te zetten. De school gaat uit van de Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag in Amersfoort die als grondslag heeft Gods Woord en de drie Formulieren van Enigheid. Het onderwijs is dan ook bedoeld voor jonge mensen die met hun ouders of verzorgers bewust kiezen voor reformatorisch onderwijs.

Bedrijvenkring Leusden

Bedrijvenkring Leusden biedt een platform ter bevordering van zakelijke en persoonlijke contacten tussen haar leden onderling. Met meer dan 35 jaar ervaring zijn wij de belangrijkste belangenbehartiger van ondernemend Leusden. Als netwerk willen we elkaar enthousiasmeren in ondernemen. Op dit moment zijn circa 130 bedrijven en organisaties lid van de Bedrijvenkring Leusden.

MBO Amersfoort
Met praktijkgerichte beroepsopleidingen biedt MBO Amersfoort haar studenten een opstap naar een volwaardige rol in de maatschappij als vakman, werknemer en verantwoordelijke, zelfbewuste burger. De school hanteert als uitgangspunt ‘lerend werken en werkend leren’. Naast een breed aanbod aan opleidingen beschikt MBO Amersfoort over een aantal onderwijsbedrijven, waar studenten kunnen leren en werken in de praktijk.

Aeres VMBO

Aeres VMBO Nijkerk is een ‘groene’ vmbo school met veel sfeer. Uit de wijde omgeving komen leerlingen naar onze school. We helpen je bij het ontdekken van je talenten en de ontplooiing ervan. Onze school staat bekend als een veilige school waarbij persoonlijke aandacht en begeleiding voor leerlingen centraal staan.

ROC Midden Nederland
ROC Midden Nederland biedt middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet algemeen volwassenonderwijs (vavo), bedrijfsopleidingen en participatieonderwijs in de provincie Utrecht. De school richt zich op het kwalificeren van mensen voor werk, maatschappelijke participatie, burgerschap en vakbekwaamheid. Met haar onderwijs biedt zij perspectief op persoonlijke ontplooiing en verdere studie. ROC Midden Nederland werkt samen met gemeenten, werkgevers, (koepel)organisaties, onderwijs- en maatschappelijke instanties met het oog op de (toekomstige) beroepspraktijk.

Gemeente Amersfoort
Met een subsidie stimuleert de gemeente Amersfoort dat onderwijs en werkgevers zich meer in elkaar verdiepen en zo de aansluiting van onderwijs naar werk verbeteren. Het gaat om een jaarlijkse subsidie van € 20.000 voor de komende drie jaar: 2019 – 2021. Voor deze periode is het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt niet meer van toepassing, maar met deze subsidie wil de gemeente Amersfoort de Werkgroep langdurig blijven ondersteunen.

Hogeschool Utrecht
Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werkt de Hogeschool Utrecht aan professionalisering en innovatie van de beroepspraktijk. De HU is in Amersfoort met twee- en vierjarige opleidingen actief in zorg en onderwijs, pedagogiek en vaktherapie, ondernemerschap en retail, business management en facility management, eventmanagement, software development en logistiek management. In het gebouw aan De Nieuwe Poort studeren circa 2.500 hbo-studenten.

’t Hooghe Landt
’t Hooghe Landt is de enige Technasium school in Amersfoort. Op het Technasium, dat je op havo- en vwo-niveau kan volgen, werken leerlingen in groepjes aan echte opdrachten voor externe opdrachtgevers. Zo leer je onder andere samenwerken, organiseren, communiceren en duurzaam denken en handelen. Het spreekt het verstand, creativiteit, nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen aan.

Mavo Muurhuizen

Muurhuizen is een overzichtelijke en veilige school voor mavo en havo 4/5. Mavo Muurhuizen staat voor goede resultaten, uitgebreide leerlingbegeleiding en een warm en veilig schoolklimaat. We bieden de theoretische leerweg, gemengde leerweg (zorg en welzijn) en een havo-top. De school heeft veel aandacht en zorg voor de optimale ontplooiing van de individuele leerling.

Corderius College
Het Corderius College is een christelijke school voor mavo, havo, vwo (atheneum en gymnasium) en masterclass. We zijn gevestigd in Amersfoort en maken deel uit van de Meerwegen scholengroep. Iedereen die kan instemmen met het christelijk karakter van de school is van harte welkom! Onze school geeft in haar beleid ‘Ruimte aan talent’ en wil er zo aan bijdragen dat alle leerlingen zich kunnen ontplooien, gegeven hun talenten. Daartoe hebben wij o.a. een masterclass opgezet en bieden wij leerlingen die topsport beoefenen de ruimte om dit te combineren met school.

BHN Bedrijvenkring Hoevelaken – Nijkerk

De BHN Bedrijvenkring Hoevelaken – Nijkerk is een bedrijvenkring, waarbij ruim 150 bedrijven in een grote verscheidenheid, uit de gemeente Nijkerk zijn aangesloten.

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt is een belangrijk vraagstuk op de agenda van de BHN, nieuwe vaardigheden zoals de 21e eeuw vaardigheden spelen hierbij een belangrijke rol. Op de website BHN-Onderwijs schenken wij aandacht aan het Scholingsloket, in het Scholingsloket participeren diversen onderwijsinstellingen. De leden van de BHN zetten zich samen met het Netwerk Onderwijs & Arbeidsmarkt in voor een waardevolle verbinding.

OnderNamen
OnderNamen is een actief platform dat ondernemers met elkaar verbindt en de naamsbekendheid van jouw bedrijf vergroot.

Wij zijn actief in maar liefst vijf regio’s in de provincie Utrecht, waaronder in de regio Eemvallei. Met magazines vol ondernemersverhalen en inspirerende netwerkbijeenkomsten vormt ondernamen hét zakelijke platform voor Midden-Nederland.

Samenwerkingsverbanden

LOB VSV Aanpak voortijdig schoolverlaten Eemland

Nog te veel jongeren verlaten hun opleiding zonder startkwalificatie; een diploma havo, vwo of mbo op minimaal niveau 2. Deze jongeren hebben hierdoor een zwakke positie op de arbeidsmarkt. In de regio Eemland werken VO, MBO en gemeente intensief samen in het voorkomen van schooluitval: Aanpak Voortijdig Schoolverlaten Eemland. De partners doen dit binnen de landelijke kaders die het ministerie van OCW hiervoor heeft gecreëerd.

 

Voor meer info:
Daniel Kers d.kers@meridiaan-college.nl

Stichting Technet Eemland
Stichting Technet Eemland bevordert de regionale samenwerking tussen bedrijven, overheid, brancheorganisaties (v)mbo-scholen en HAVO. Door het proactief verbinden van de partijen, laten ze zien wat men voor elkaar kan betekenen om het techniekonderwijs aantrekkelijker te maken en het ondersteunen van leerlingen bij hun loopbaan oriëntatie.

 

Voor meer info:

Marleen Schrijver techniek@techneteemland.nl

VRAAG & AANBOD

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Ik geef Netwerk Onderwijs & Arbeidsmarkt toestemming om mijn naam en e-mailadres te gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven en verklaar kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Netwerk Onderwijs & Arbeidsmarkt.

contact netwerk onderwijs & arbeidsmarkt

Projectleider
Sylvia Krebber
06 53 14 65 39