Verbinders van Onderwijs

Verbinders van Onderwijs

LEES HIER MEER

Verbinders van de Arbeidsmarkt

Verbinders van de Arbeidsmarkt

Lees hier meer

Activiteiten kalender

Activiteiten kalender

lees hier meer

Succesverhalen

Studenten Beveiliging leren beroepsvaardigheden in DierenPark Amersfoort

LEES HIER MEER

Vraag & Aanbod

Hier ontmoet onderwijs en arbeidsmarkt elkaar

VRAAG & AANBOD

Docent in Bedrijf

Tijdens Docent in Bedrijf brengen docenten en ondernemers een bezoek aan één van de deelnemende bedrijven of organisaties. Het inspirerende netwerk programma brengt docenten en ondernemers dichter bij elkaar. De ontmoetingen zorgen voor een verbetering in de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Het programma bestaat uit een middag- en avondprogramma. 

Week van het Ondernemen

De Week van het Ondernemen is een initiatief van Het Netwerk Onderwijs & Arbeidsmarkt.

 

Lijkt het je leuk om leerlingen van het MBO, HBO, Praktijkonderwijs en/of voortgezet onderwijs te vertellen over je professie, branche of ondernemerschap? Dan nodigen wij je van harte uit om een gastles of workshop te geven tijdens de Week van het Ondernemen 2022.

 

Tijdens De Week van het Ondernemen ontmoeten de werelden van onderwijs en bedrijfsleven elkaar persoonlijk. Ons gemeenschappelijke doel is de band tussen onderwijs en arbeidsmarkt verder te versterken. Een goede aansluiting bij haar ontwikkeltrajecten en leerprogramma’s voor jonge mensen.

 

In maart 2022 organiseren we de inmiddels de zesde Week van het Ondernemen, hieronder enkele ervaringen van deelnemende ondernemers:

 

Erik van Marrising, Onderzoek en Mediaproducties

“Aan de hand van eigen ervaringen heb ik ze laten zien wat netwerken eigenlijk is. Sommigen realiseerden zich opeens dat hun dansclubje, de baan van hun oom of het kantoor van de buurvrouw ook een toegang tot werk kan zijn.”

 

Marxman Advocaten

“Een leuke, enthousiaste groep met een open houding. Voor ons was het een verrijkende ervaring om uit onze zakelijke ‘bubbel’ te stappen en te ervaren dat het daarbuiten net zo interessant is.” 

 

Verbinders van het Onderwijs

Verbinders van de Arbeidsmarkt

Als docent of ondernemer kun je een vraag of aanbod toevoegen, verdeeld over twee rubrieken: Mensen en Kennis. Dit varieert van het zoeken en aanbieden van stageplaatsen, vacatures, gastdocenten of projectvoorstellen.

VRAAG

AANBOD

Partners

VAB
De Vereniging van Amersfoortse Bedrijven (VAB) is van oudsher de belangenbehartiger en vertegenwoordiger van het grotere Amersfoortse bedrijfsleven. De VAB spant zich in voor een sterke regio met uitstekende werklocaties, een optimale bereikbaarheid en een goed woon- en werkklimaat. Uitstekende onderwijsvoorzieningen en een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

A-West
Bedrijvenvereniging Amersfoort West (A-West) vertegenwoordigt bedrijven op bedrijvenpark Isselt. Zij streeft naar een goede mix tussen winkels, bedrijven, horeca en kantoren, behartigt de gezamenlijke belangen en is spreekbuis naar het openbaar

VAO
De Vereniging van Amersfoortse Ondernemers (VAO) is een netwerkorganisatie die kleine(re) ondernemingen verbindt, inspireert en activeert. Ondernemers uit verschillende disciplines kunnen hun ervaringen, inhoudelijke kennis en contacten delen. Gezelligheid en aandacht voor de ander spelen binnen de VAO een grote rol.

De Hoef
Bedrijvenvereniging De Hoef 3.0 vertegenwoordigt bedrijven en vastgoedeigenaren op bedrijvenpark De Hoef. De toevoeging ‘3.0’ verwijst naar de toekomstgerichte werkwijze waarbij de leden van de vereniging in een ‘open-source’ elkaar inspireren, uitdagen en De Hoef gezamenlijk ontwikkelen tot een aantrekkelijke werk- en leefomgeving.

PRO33 College
Het PRO33college is een samenwerking tussen de scholen van praktijkonderwijs van Meerwegen Scholengroep voor christelijk onderwijs en Onderwijsgroep Amersfoort voor openbaar onderwijs. De school heeft een stevige, toekomstbestendige organisatie en een breed onderwijsaanbod. Zo biedt PRO33 College volop kansen om aan de persoonlijke leerbehoeftes van leerlingen tegemoet te komen. De school is gevestigd aan de Wiekslag in Amersfoort.

Hoornbeeck College
Het Hoornbeeck College voor middelbaar beroepsonderwijs bereidt studenten voor op een plaats in de samenleving, om daar hun gaven en talenten in te zetten. De school gaat uit van de Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag in Amersfoort die als grondslag heeft Gods Woord en de drie Formulieren van Enigheid. Het onderwijs is dan ook bedoeld voor jonge mensen die met hun ouders of verzorgers bewust kiezen voor reformatorisch onderwijs.

MBO Amersfoort
Met praktijkgerichte beroepsopleidingen biedt MBO Amersfoort haar studenten een opstap naar een volwaardige rol in de maatschappij als vakman, werknemer en verantwoordelijke, zelfbewuste burger. De school hanteert als uitgangspunt ‘lerend werken en werkend leren’. Naast een breed aanbod aan opleidingen beschikt MBO Amersfoort over een aantal onderwijsbedrijven, waar studenten kunnen leren en werken in de praktijk.

ROC Midden Nederland
ROC Midden Nederland biedt middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet algemeen volwassenonderwijs (vavo), bedrijfsopleidingen en participatieonderwijs in de provincie Utrecht. De school richt zich op het kwalificeren van mensen voor werk, maatschappelijke participatie, burgerschap en vakbekwaamheid. Met haar onderwijs biedt zij perspectief op persoonlijke ontplooiing en verdere studie. ROC Midden Nederland werkt samen met gemeenten, werkgevers, (koepel)organisaties, onderwijs- en maatschappelijke instanties met het oog op de (toekomstige) beroepspraktijk.

Gemeente Amersfoort
Met een subsidie stimuleert de gemeente Amersfoort dat onderwijs en werkgevers zich meer in elkaar verdiepen en zo de aansluiting van onderwijs naar werk verbeteren. Het gaat om een jaarlijkse subsidie van € 20.000 voor de komende drie jaar: 2019 – 2021. Voor deze periode is het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt niet meer van toepassing, maar met deze subsidie wil de gemeente Amersfoort de Werkgroep langdurig blijven ondersteunen.

Hogeschool Utrecht
Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werkt de Hogeschool Utrecht aan professionalisering en innovatie van de beroepspraktijk. De HU is in Amersfoort met twee- en vierjarige opleidingen actief in zorg en onderwijs, pedagogiek en vaktherapie, ondernemerschap en retail, business management en facility management, eventmanagement, software development en logistiek management. In het gebouw aan De Nieuwe Poort studeren circa 2.500 hbo-studenten.

Samenwerkingsverbanden

LOB VSV Aanpak voortijdig schoolverlaten Eemland

Nog te veel jongeren verlaten hun opleiding zonder startkwalificatie; een diploma havo, vwo of mbo op minimaal niveau 2. Deze jongeren hebben hierdoor een zwakke positie op de arbeidsmarkt. In de regio Eemland werken VO, MBO en gemeente intensief samen in het voorkomen van schooluitval: Aanpak Voortijdig Schoolverlaten Eemland. De partners doen dit binnen de landelijke kaders die het ministerie van OCW hiervoor heeft gecreëerd.

 

Voor meer info:
Daniel Kers d.kers@meridiaan-college.nl

Stichting Technet Eemland
Stichting Technet Eemland bevordert de regionale samenwerking tussen bedrijven, overheid, brancheorganisaties (v)mbo-scholen en HAVO. Door het proactief verbinden van de partijen, laten ze zien wat men voor elkaar kan betekenen om het techniekonderwijs aantrekkelijker te maken en het ondersteunen van leerlingen bij hun loopbaan oriëntatie.

 

Voor meer info:

Marleen Schrijver techniek@techneteemland.nl

VRAAG & AANBOD

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Ik geef Netwerk Onderwijs & Arbeidsmarkt toestemming om mijn naam en e-mailadres te gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven en verklaar kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Netwerk Onderwijs & Arbeidsmarkt.

contact netwerk onderwijs & arbeidsmarkt

Projectleider
Sylvia Krebber
06 53 14 65 39